Vrijblijvende offerte

Privacy

Welkom op onze website! Door gebruik te maken van de website www.esegroup.be en aanverwante domeinen (hierna samen de “Website”), stem je uitdrukkelijk toe met het verwerken van jouw persoonsgegevens zoals in deze Privacyverklaring beschreven. Indien je problemen ondervindt om deze Privacyverklaring te begrijpen of indien je niet akkoord gaat met de inhoud (of bepaalde delen) ervan, verzoeken wij jou geen gebruik te maken van onze Website. In geval van vragen kan je ons altijd contacteren via de gegevens die verder in deze Privacyverklaring worden vermeld.

Bij het gebruik van de Website is steeds de laatste versie van deze Privacyverklaring van toepassing  – van tijd tot tijd kunnen wij aanpassingen aan deze verklaring maken. Wij raden jou aan deze Privacyverklaring regelmatig te raadplegen.

Andere relevante voorwaarden voor het bezoek aan en gebruik van de Website zijn terug te vinden in onze Gebruiksvoorwaarden en in onze Cookieverklaring die samen met deze Privacyverklaring één geheel uitmaken en gezamenlijk van toepassing zijn op jouw bezoek aan de Website.

Houd er ook rekening mee dat wanneer je producten of diensten van ons afneemt, specifieke bepalingen van toepassing zijn omtrent de verwerking van persoonsgegevens. Deze maken dan deel uit van ons contract en worden je apart bezorgd . Die verwerkingen van persoonsgegevens vallen dan ook niet binnen het toepassingsgebied van de huidige Privacyverklaring, die enkel betrekking heeft op een bezoek aan onze website.

We voeren jouw privacy hoog in het vaandel en willen je op de meest transparante manier informeren over onze verwerkingsactiviteiten en jouw rechten dienaangaande. Met dit doel voor ogen vind je hieronder eerst een beknopte samenvatting van deze verwerkingen, daaronder verder aangevuld met meer uitgebreide informatie. In geval van verdere vragen kan je ons steeds contacteren.

 

 

1. Samenvatting

1.1. Onze Website is vooral informatief van aard. Je kan mogelijk van sommige toepassingen gebruik maken en daarbij informatie opgeven (zoals door het invullen van ons contactformulier, te solliciteren via de Website, enz.), maar je bent daartoe uiteraard niet verplicht. 

1.2. Gegevens worden enkel intern binnen onze ondernemingsgroep gebruikt en doorgegeven om je vraag te beantwoorden of om aan je verzoek te voldoen alsook om in het algemeen onze dienstverlening te optimaliseren. Gegevens worden niet met derden gedeeld die deze voor hun eigen doeleinden zouden gebruiken. Jouw gegevens worden evenmin doorverkocht aan derden.

1.3. De gegevens die we van jou hebben worden van tijd tot tijd gewist en we beschermen jouw gegevens met redelijke maatregen.

1.4. Noteer ook dat de wet jou verschillende rechten toekent in verband met de verwerking van persoonsgegevens – elk van deze rechten wordt verder in deze verklaring meer gedetailleerd toegelicht. Hoewel we enige bezorgdheden liefst samen oplossen, kan je ook altijd een klacht indienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit.

 

 

2. Waarom deze privacyverklaring?

2.1. Bij een bezoek aan onze Website, kan ESE.group BV bepaalde (persoons)gegevens van de bezoeker verwerken. Wij treden daarbij op als een zogenaamde verwerkingsverantwoordelijke onder de privacywetgeving.

2.2. Wij respecteren de privacy van de gebruikers van onze Website. Wij zullen jouw persoonsgegevens dan ook enkel verwerken in overeenstemming met de Belgische wet (in het bijzonder de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens) en de Europese Algemene Verordening inzake de bescherming van persoonsgegevens (Europese Verordening 2016/679 of "GDPR"), zoals verder beschreven in deze Privacyverklaring. Bij een bezoek aan onze Website worden gegevens over jou of jouw toestel niet door ESE.group verzameld noch verwerkt, anders dan in deze Privacyverklaring aangegeven. 

 

 

3. Wie verwerkt jouw persoonsgegevens?

3.1. De Website wordt beheerd door ESE.group BV, met adres te Roesdammestraat 2, 8630 Veurne, België en met ondernemings-/BTW-nummer (BE)0834.974.911 (aangeduid als “ESE.group”, "wij", "ons" of elke gelijkaardige uitdrukking). 

3.2. Je kan contact met ons opnemen per e-mail via info@esegroup.be. Zie ook onze contactgegevens op de Website. Na jouw contactname zullen wij er alles aan doen om je vraag snel op te volgen.

 

 

4. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

4.1. Algemeen

(a) Onze Website is informatief van aard. Je kan onze Website doorbladeren om informatie op te zoeken over onze onderneming en de producten en diensten die we aanbieden, enz. zonder dat je informatie of persoonsgegevens aan ESE.group moet verstrekken, andere dan die welke in deze Privacyverklaring zijn opgenomen. 

(b) Met andere woorden, je kan onze Website dus bezoeken zonder persoonsgegevens op te geven. We vragen niet om persoonlijke informatie, maar we kunnen de bezoeker wel de middelen geven om ons bepaalde informatie te bezorgen. 

4.2. Opgave van gegevens

(a) Zo bieden wij jou de mogelijkheid om gemakkelijk met ons contact op te nemen via een contactformulier. Daarbij zal je bepaalde gegevens dienen te in vullen, alsook ons een bericht kunnen nalaten. Je kan dit formulier invullen om ons een vraag te stellen, om bepaalde informatie op te vragen, enz. 

(b) We hebben ook een sollicitatiefunctie die je toelaat om bij ons te solliciteren. Ook daar geef je, enkel als je geïnteresseerd bent, enkele beperkte gegevens op alsook je CV.

(c) We beschikken ook over een tool die je toelaat om een vrijblijvende offerte aan te vragen. Ook hier zal je bepaalde gegevens dienen in te vullen. Je doet dit steeds op eigen initiatief. 

(d) We verzamelen hierbij echter alleen gegevens die jij ons zelf verstrekt en waarvoor je ons de toestemming geeft om deze te verwerken. Natuurlijk kan je onze Website ook bezoeken zonder ons deze persoonlijke gegevens te verstrekken. Ingeval je gevoelige informatie aan ons zou verstrekken (waarnaar wij nooit vragen), dan wordt deze te allen tijde op eigen initiatief verschaft en wordt dit geacht een uitdrukkelijke instemming te zijn met het gebruik van deze informatie, voor de doeleinden waartoe je deze hebt verstrekt.

(e) Bovendien zijn wij geïnteresseerd in statistische gegevens die iets zeggen over het succes van onze Website, bijvoorbeeld het aantal websitebezoekers, populaire pagina’s op onze Website, enz. Hiertoe registreren wij jouw IP-adres. Daarnaast houden we ook bij met welk type browser je onze Website benadert, dit om de functionaliteiten op onze Website aan te passen en waar mogelijk te optimaliseren. Wij verwerken deze gegevens op basis van ons gerechtvaardigd belang.

(f) We verzamelen ook gegevens op basis van cookies. Zie hieromtrent meer uitgebreid in onze Cookieverklaring.

4.3. Links

(a) Onze Website kan ook links bevatten, zoals bijvoorbeeld naar sociale mediaplatformen. Houd er rekening mee dat je bij het aanklikken van deze links zal omgeleid worden naar websites/platformen waarop afzonderlijke gebruiksvoorwaarden en privacybepalingen van toepassing zijn. ESE.group neemt geen verantwoordelijkheid in dit verband, zoals aangegeven in de Websitevoorwaarden. Desalniettemin raden wij jou aan deze gebruiksvoorwaarden en privacybepalingen zorgvuldig te lezen alvorens van die websites of platformen gebruik te maken. 

 

 

5. Voor welke doeleinden worden persoonsgegevens gebruikt?

5.1. De persoonsgegevens die je aan ons bezorgt, zullen worden gebruikt om met jou in contact te treden in het kader van de vraag die je ons stelde, het verzoek dat je aan ons richt, je sollicitatie, enz. – kortom: om uitvoering te geven aan jouw vraag. Uiteraard dienen wij die persoonsgegevens te verwerken om aan jouw vraag te voldoen. Daarbij is het mogelijk dat wij nog bijkomende informatie opvragen, maar jij beslist natuurlijk steeds zelf of je deze informatie wenst op te geven. 

5.2. Wanneer jij ons je e-mailadres bezorgt, zullen we dit ook kunnen gebruiken voor direct marketing doeleinden, bijvoorbeeld door jou onze nieuwsbrief te bezorgen.  Je kan ons wel laten weten indien je dit niet wenst en je kan bij elke mailing ook steeds uitschrijven door gebruik te maken van de daartoe voorziene optie.

5.3. De informatie die wordt verzameld, wordt tevens gebruikt ten behoeve van de verbetering van onze Website, onze dienstverlening en eventuele marketinginitiatieven. 

 

 

6. Termijn van verwerking en beveiliging

6.1. Wij zullen jouw persoonsgegevens voor beperkte tijd bijhouden in een bestand om verdere opvolging van jouw verzoek mogelijk te maken. Wij hanteren een standaardtermijn van 1 jaar   alvorens gegevens te wissen indien deze niet meer relevant zijn in functie van de vraag of het verzoek (dit geldt uiteraard niet wanneer we een contractuele relatie aangaan, wanneer je bij ons in dienst treedt als werknemer of medewerker, enz.).

6.2. Bovendien hecht ESE.group veel belang aan de veiligheid van jouw persoonsgegevens. Wij beveiligen jouw persoonsgegevens tijdens de verzending en "in rust". Bovendien hebben wij interne organisatorische en technische maatregelen genomen om jouw gegevens te beveiligen. 

 

 

7. Welke gegevens delen wij met derden?

7.1. Je mag erop rekenen dat wij jouw privacy zoveel als mogelijk willen beschermen. In deze context willen wij het delen van jouw persoonsgegevens met derden minimaliseren. Alleszins worden jouw gegevens enkel gebruikt voor de doeleinden van ESE.group en worden zij in geen geval overgedragen of verkocht aan derden of bekendgemaakt aan derden die ze voor hun eigen doeleinden zouden verwerken, behalve zoals hieronder beschreven.

7.2. Binnen onze ondernemingsgroep delen we jouw gegevens alleen met degenen die er toegang toe moeten hebben (bijvoorbeeld aan de specifieke afdeling binnen onze groep die jouw vraag kan beantwoorden). Wij kunnen ook gegevens delen, wanneer dat nodig is, met derden die op onze instructie optreden en waarmee we de nodige contractuele afspraken hebben of die aan een vertrouwelijkheidsplicht zijn onderworpen. ESE.group kan dus met derden samenwerken voor de organisatie van haar activiteiten (denk aan een e-mailprogramma, boekhoudpakket, enz.) maar deze derden werken en verwerken gegevens enkel op instructie van ESE.group en we besteden grote zorg aan het selecteren van betrouwbare partners.

7.3. Daarnaast kan de Website links voorzien naar websites of platformen van derden (bijv. sociale media). Deze websites en platformen kunnen hun eigen gebruiksvoorwaarden, privacyverklaring en cookieverklaring hebben. Wij raden je aan deze door te nemen voordat je deze websites / platformen of deelfuncties gebruikt. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het gebruik van deze externe websites of platformen.

7.4. We kunnen gegevens ook delen met bevoegde autoriteiten die gemachtigd zijn die gegevens op te vragen of aan wie wij informatie moeten doorgeven, of wanneer dit wettelijk verplicht is of naar aanleiding van een gerechtelijke procedure of een rechtszaak. Bovendien mogen we bij een reorganisatie, splitsing, inbreng van bedrijfstak, fusie of verkoop van of investering in de onderneming, of enige andere herstructurering, alle persoonsgegevens die we verzamelen, overdragen aan de betreffende derde partij of partijen.

7.5. Wij hebben in het algemeen geen intentie om persoonsgegevens door te geven aan andere derde personen noch om persoonsgegevens door te geven naar landen buiten de Europese Economische Ruimte; mocht dit laatste toch gebeuren dan zullen we erover waken om passende waarborgen te nemen om jouw gegevens te beschermen.

 

 

8. Wij gebruiken ook cookies

8.1. Tijdens een bezoek aan onze Website kunnen “cookies” geplaatst worden op jouw toestel. 

8.2. Voor een verder begrip van de manier waarop wij dergelijke cookies gebruiken om gegevens te verzamelen, verwijzen wij je graag naar onze Cookieverklaring waarin dit verder uiteengezet wordt.

 

 

9. Jouw rechten onder de privacywetgeving

9.1. De privacywetgeving bevat een aantal rechten die jij als persoon, evenwel onder bepaalde voorwaarden, kan uitoefenen. 

Het gaat daarbij om de rechten zoals hieronder verder beschreven. Deze rechten worden elk verder uitgeschreven en uitgelegd in het relevante artikel van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016, ook wel de “GDPR-verordening” genoemd, die je indien gewenst hier kan raadplegen: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679&qid=1654257390857

(a) recht op inzage: als betrokkene heb je recht om van ons uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van jou betreffende persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen van die persoonsgegevens en van begeleidende informatie zoals de verwerkingsdoeleinden, de categorieën van persoonsgegevens, de ontvangers of categorieën van ontvangers van de persoonsgegevens, de periode gedurende welke de persoonsgegevens naar verwachting zullen worden opgeslagen, jouw rechten, alle beschikbare informatie over de bron van de gegevens, en het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming en nuttige informatie over de onderliggende logica, alsmede het belang en de verwachte gevolgen van die verwerking voor de betrokkene. Dit recht staat verder beschreven in artikel 15 van de GDPR-Verordening;

(b) recht op rectificatie: als betrokkene heb je het recht om van de verwerkingsverantwoordelijke (wij dus) onverwijld rectificatie van de jou betreffende onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen. Met inachtneming van de doeleinden van de verwerking heb je als betrokkene het recht vervollediging van onvolledige persoonsgegevens te verkrijgen, onder meer door een aanvullende verklaring te verstrekken. Dit recht staat beschreven in artikel 16 van de GDPR-Verordening;

(c) recht op gegevenswissing (“recht op vergetelheid”): als betrokkene heb je het recht om van de verwerkingsverantwoordelijke (wij dus) wissing van de jou betreffende persoonsgegevens te verkrijgen en wij zijn verplicht persoonsgegevens te wissen wanneer, onder meer, de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden, jij je toestemming intrekt, jij onder bepaalde omstandigheden bezwaar maakt tegen de verwerking, de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt, enz. Dit recht is echter aan beperkingen onderworpen, maar wij zullen steeds handelen in lijn met de wet. Dit recht staat verder beschreven in artikel 17 van de GDPR-Verordening;

(d) beperking van de verwerking: als betrokkene heb je binnen de perken van de wet het recht van de verwerkingsverantwoordelijke (wij dus) de beperking van de verwerking te verkrijgen indien een van de volgende elementen van toepassing is: (a) de juistheid van de persoonsgegevens wordt door jou betwist, gedurende een periode die ons in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren, (b) de verwerking is onrechtmatig en jij verzet je tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in de plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan, (c) wij hebben de persoonsgegevens niet meer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, maar jij hebt deze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering, (d) jij hebt bezwaar gemaakt tegen de verwerking, in afwachting van het antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van de verwerkingsverantwoordelijke zwaarder wegen dan die van de betrokkene. Dit recht staat verder beschreven in artikel 18 van de GDPR-Verordening;

(e) recht van bezwaar: als betrokkene heb je te allen tijde het recht om vanwege met jouw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van de jou betreffende persoonsgegevens op basis van de verwerking op grond van onze gerechtvaardigde belangen. Dit recht kan worden uitgeoefend onder de door de wet vastgelegde voorwaarden. Wanneer je persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing worden verwerkt, heb je te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van de jou betreffende persoonsgegevens voor dergelijke marketing. Dit recht staat verder beschreven in artikel 21 van de GDPR-Verordening;

(f) recht op overdraagbaarheid van gegevens: als betrokkene heb je het recht de jou betreffende persoonsgegevens, die je aan ons als verwerkingsverantwoordelijke hebt verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen, en je hebt het recht die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, zonder daarbij te worden gehinderd door de verwerkingsverantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens waren verstrekt, en zulks onder de voorwaarden zoals in de wet bepaald (de verwerking berust op toestemming of op een overeenkomst, en de verwerking wordt via geautomatiseerde procedés verricht). Dit recht staat verder beschreven in artikel 20 van de GDPR-Verordening;

9.2. Eventuele vragen over de rechten die jou toekomen, op welke manier je deze kan uitoefenen of vragen omtrent deze Privacyverklaring kan je sturen naar ESE.group. Stuur deze gerust door via de contactgegevens zoals opgenomen in deze Privacyverklaring of op onze Website. Wij zullen zo snel mogelijk op jouw verzoek reageren. Let er daarbij wel op dat we je aanvullend kunnen vragen om een afdoende bewijs van jouw identiteit te bezorgen, en dit in overeenstemming met de wettelijke bepalingen en om de privacy van anderen te beschermen.

9.3. In sommige omstandigheden kunnen we verzoeken weigeren of eerst verder onderzoeken en/of de nodige bijkomende informatie opvragen, bijvoorbeeld wanneer deze zeer onduidelijk of verdacht zijn, de privacy van anderen in gevaar brengen, uitermate onpraktisch zijn, enz. Uiteraard handelen wij daarbij steeds in lijn met de geldende wetgeving.

9.4. Belangrijk op te merken is dat voor de gevallen waarin wij jouw persoonsgegevens verwerken op basis van jouw toestemming, jij het recht hebt de toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit evenwel afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

 

 

10. Wat als je toch een klacht wil indienen?

10.1. Indien je klachten of vragen hebt, verkiezen we uiteraard steeds om te proberen eerst tot een gezamenlijke oplossing te komen. We zullen daarvoor ons uiterste best doen.

Hoe dan ook heb je te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. In België is dat de Gegevensbeschermingsautoriteit (zie www.gegevensbeschermingsautoriteit.be; adres: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel; Telefoon: +32 (0)2 274 48 00; E: contact@apd-gba.be).  

 

 

11. Jouw verplichtingen 

11.1. De door jou opgegeven gegevens moeten accuraat en volledig zijn. Indien dit niet het geval is, behouden wij ons het recht voor om onze dienstverlening op te schorten of om andere maatregelen te nemen die we nuttig achten. Bovendien bevestig je uitdrukkelijk dat je alle nodige rechten en toestemmingen hebt bekomen om ons de informatie te bezorgen die je ons doorstuurt, en je vrijwaart ons voor enige schade die voortvloeit uit de niet-naleving van deze verplichting.

 

 

12. Heb je nog verdere vragen?

12.1. Indien je nog verdere vragen zou hebben kan je ons steeds contacteren via de contactgegevens zoals opgenomen in deze Privacyverklaring en op de Website.

 

 

ESE.group BV © – Laatst gewijzigd september 2023

© 2024 ESE Group - Privacy - Algemene voorwaarden - Website by KMOSites